نظام جدید آموزشی (3-3-6)

جهت ورود کلیک فرمایید


نظام جدید آموزشی (3-3-6)
تعداد صفحات : 20 صفحه

نظام جدید آموزشی (3-3-6)

نحوه استقرار نظام جدید آموزشی 6-3-3

آماده سازی آمار مورد نیاز اجرای صرح 6-3-3

شرح وظایف و پست سازمانی هریک از عوامل آموزشگاه

شرح وظایف معلم

شرح وظایف معاون مدرسه

شرح وظایف مربی امور تربیتی و پرورشی

مقررات مربوط به ثبت نام

فرایند مراحل ثبت نام در واحدهای آموزشی

مکان ثبت نام: واحدهای آموزشی (مدارس، موسسه های آموزشی)

زمان ثبت نام

مدارک ثبت نام

شرایط سنی ثبت نام در دوره راهنمایی تحصیلی

اصلاحیه جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی

شورای معلمان و شرح وظایف

شرح وظایف شورای معلمان

انجمن اولیاء و مربیان

شرح وظایف انجمن های اولیا و مربیان واحدهای آموزشی

مقررات انضباطی دانش آموزان

وظایف دانش آموزان

ترغیب و تشویق

درانجام هر نوع تشویق باید موارد ذیل رعایت شود:

تنبیه

آیین نامه امتحانات  و ارزشیابی از دروس و شرایط قبولی در هریک از پایه های آموزشگاه

ماده 3 شکل اجرای ارزشیابی

ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دانش آنش آموزان در نوبت های زیر انجام می گیرد:

موادی از آیین نامه آموزشی در خصوص شرایط قبولی در درسهای پایه دوم روزانه

شرایط قبولی در دروس

آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی

مقررات بهداشتی و ایمنی آموزشگاه

امور مالی وحسابداری آموزشگاه

خرید و دانلود - 2000 تومان
 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای